Tex-Color

call

Volejte kdykoliv pondělí – pátek 7:30 – 16:00 hodin
Technické poradenství | 603 184 054 nebo 603 823 977
Prodejní oddělení |606 724 007 nebo 326 375 820

TexColor B1

Zateplovací systém TexColor B1 využívá jako izolant tepelně-izolační desky z bílého, nebo šedého stabilizovaného expandovaného polystyrenu. Tento systém je vhodný pro snadné zateplení většiny objektů - od rodinných domů, přes bytové a panelové domy až po průmyslové objekty. Konkrétní návrh skladby systému s vhodnou finální omítkou Vám podle Vašich individuálních požadavků rádi navrhneme.

TexColor B1

Zateplovací systém TexColor B1 využívá jako izolant tepelně-izolační desky z bílého, nebo šedého stabilizovaného expandovaného polystyrenu. Tento systém je vhodný pro snadné zateplení většiny objektů – od rodinných domů, přes bytové a panelové domy až po průmyslové objekty. Konkrétní návrh skladby systému s vhodnou finální omítkou Vám podle Vašich individuálních požadavků rádi navrhneme.​

Proč zateplovat?

• kvalitní zateplení = návratná investice
• možnost výrazných úspor nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech
• omezení vzniku plísní v interiérech
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

Proč zateplovat?

• kvalitní zateplení = návratná investice
• možnost výrazných úspor nákladů na vytápění
• zvýšení tepelné pohody v místnostech
• omezení vzniku plísní v interiérech
• prodloužení životnosti fasády
• možnost řešení některých vad stávajícího fasádního líce

skladba:

Penetrace podkladu zajišťuje jeho zpevnění a zmenšení savosti. Výrazně se tak podílí na kvalitě přilepení izolantu a stabilitě celého systému.

Cementové lepicí hmoty zajišťují kvalitní přilepení zateplovacího systému k podkladu.

Desky z bílého, nebo šedého expandovaného stabilizovaného polystyrenu.

Talířové hmoždinky zajišťují ochranu zateplovacích systémů před působením sání větru. Jejich druh a počet musí být určen ke každému konkrétníku objektu individuálně.

Stěrkové hmoty jsou spolu s armovací tkaninou určeny k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Armovací tkanina je spolu se stěrkovou hmotou určena k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Penetrační nátěry pod omítky zajišťují optimální úpravu povrchu základní vrstvy před aplikací finálních omítek. Lze je probarvit a usnadňují natahování a strukturování omítek.

Tenkovrstvé omítky jsou finální úpravou povrchu zateplovacího systému. Zajišťují design povrchu a jeho barevnost, zároveň dlouhodobě chrání zateplovací systém před působením klimatických podmínek. Široká škála druhů omítek, jejich struktur a zrnitosti umožňuje reagovat na individuální požadavky na vzhled a funkci zateplovacího systému.

aplikace:

Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval předepsané podmínky, zejména:
• rovinnost (odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu)
• čistota podkladu (odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyzrálost
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy podkladu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

 

Založení zateplovacího systému se provádí různými způsoby, nejčastěji pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířka odpovídá tloušťce izolantu. Lišty se připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacích hmoždinek. Pro vyrovnání nerovností podkladu se používá plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2–3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů. Založení musí respektovat aktuálně platné požární předpisy.

 

Podrobné požadavky na správný způsob založení zateplovacího systému jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Nanášení lepící hmoty na tepelně-izolační desky se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40 % plochy izolační desky. Desky je vhodné lepit celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a v bodech lepidla v podélné ose desky (v místě budoucího umístění talířových hmoždinek).
Izolační desky se lepí bez mezer, na těsný sraz, ve vodorovných pásech, od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu v ploše i v rozích a koutech. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla. Je nutné respektovat aktuální požadavky požárních předpisů -např.  při lepení izolantu může být, dle charakteru objektu, nutné vytvořit protipožární pásy z minerálního izolantu.

Podrobné požadavky na správný způsob lepení izolantu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Přebroušení desek EPS F se provádí brusným hladítkem z důvodu vyrovnání povrchu, jelikož další nanášené vrstvy povrch desek kopírují. S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě nežádoucí degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné vždy povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést.

Otvory pro kotvení hmoždinkami musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek a hloubka otvoru musí být minimálně o 10mm větší než kotevní délka hmoždinky. Při vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Kotvení se provádí nejdříve 24 hodin po nalepení izolačních desek.
Kategorie kotevních podkladů pro volbu talířové hmoždinky: A – beton; B – zdivo z plných cihel; C – zdivo z děrovaných cihel; D – beton s lehčeným kamenivem; E – plynosilikát, plynobeton.

Počet a druh talířových hmoždinek by měl být určerný projektem. Pro nezávazný návrh kotvení formou zjednodušeného výpočtu dle ČSN 73 2902 nás kontaktujte.

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy povrchu izolantu a kotvení talířovými hmoždinkami jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Základní vrstva a kvalita jejího provedení je velmi důležitá pro mechanickou odolnost a životnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy. Základní vrstva je tvořena systémovou stěrkovou hmotou a armovací tkaninou.

Podrobné požadavky na správný způsob vytváření základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).dispozici na vyžádání).

 

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).

Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Pozor, tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může při výběru příliš tmavého barevného odstínu způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se proto nedoporučují odstíny s HBW méně než 25. Teplotní zatížení povrchu ETICS doporučujeme u odstínů s HBW ≤ 25 snížit použitím IR barevných pigmentů Meffert AG.

Podrobné požadavky na správný způsob provedení povrchové úpravy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání)

V případě zájmu zákazníka provádí Meffert ČR průběžnou kontrolu způsobu aplikace dodávaných materiálů přímo na stavbách ve formě kontrolních návštěv techniků.

Tyto kontrolní návštěvy patří mezi nejvyhledávanější formu technického servisu, protože realizačním firmám i investorům výrazně pomáhají v dosažení maximální kvality výsledného díla. Umožní předcházet chybám při aplikaci, případně vzniklé nedostatky včas odhalit a zajistit správnou formu

Pomocí specializovaného vizualizačního softwaru lze na zaslaných snímcích interiérů, fasád, či jiných prvků věrně simulovat reálnou barevnost, případně i strukturu budoucí povrchové úpravy fasády, nebo interiéru.

Lze tak předem zvážit vhodnost daného barevného řešení, nebo se lépe rozhodnout mezi jeho několika variantami. Lze také snáze nalézt optimální barevné kombinace s ohledem na okolní zástavbu či vybavení interiéru.

Pro malíře a natěrače

Kvalita nátěrových hmot vyráběných v Německu je dlouhodobě známá. Platilo a platí, že co je německé, je dobré.

U interiérových nátěrů můžeme nabídnout jak otěru odolné, tak omyvatelné malby rozdělené dle evropské normy DIN EN 13 300.

U univerzálních laků, emailů a lazur je k dispozici výběr z ekologických vodouředitelných, nebo syntetických produktů. Právě vodouředitelné akrylátové materiály jsou ve světě kvůli nízkým dopadům na životní prostředí stále preferovanější a jejich prodej i kvalita neustále roste.

Nabízíme zajímavé slevy pro stálé odběratele či objektové ceny na základě projektové dokumentace.

 

Pro architekty a projektanty

Individuální přístup – to je dnes samozřejmostí.

Pravidelná školení, ale i osobní představení jedinečných systémů, jednotlivých produktů a novinek. 

Ukázka vzorků, odstínů, aplikace atd. 

Motivace provizní smlouvou.

Pro zpracovatele zateplovacích systémů

Meffert ČR je zakládajícím členem Cechu pro zateplování budov a jeho systémy splňují nejpřísnější kritéria Kvalitativní třídy A.

Naši technici provádí v průběhu celého roku školení firem na provádění ETICS, jehož výsledkem je vystavení Osvědčení o absolvování školení.

Zákazníkům nabízíme kvalitní a certifikované zateplovací systémy za přijatelnou cenu. Obchodní zástupce Vám vytvoří nabídku „šitou na míru“ přímo pro Vás.

Dopravu materiálu realizujeme obvykle zdarma, na místo určení a do druhého dne (při splnění podmínek VOP)

Po registraci do databáze zpracovatelů nabízíme možnost oslovení s konkrétní zakázkou.

 

Pro hobby markety

Mateřská společnost Meffert AG patří v Německu mezi přední dodavatele stavební chemie do obchodních řetězců. 

V České republice dodává pod značkou řetězců do marketů OBI, Hornbach a Globus. 

Do řetězců je možné dodávat jakoukoli výrobní značku koncernu Meffert AG, od serie düfa, ProfiTec, Pronova apod. až po privátní značky řetězců.

 

 

Pro stavebniny

Nabízíme zajímavé ceny, možnost zpětných bonusů, závozy zboží do druhého dne (dle podmínek VOP), široký a zajímavý sortiment určený přímo pro stavebniny (minerální omítky, tenkovrstvé omítky, fasádní barvy) a další  doplňkový sortiment (malby, nátěry na střechy, nátěry na dřevo atd.).

 

Pro stavební firmy

Chceme být s vámi na stavbě. Řešit problémy, se kterými se setkáváte. Proto vám nabízíme technickou podporu přímo na stavbě, zajímavé objektové ceny, dopravu zdarma na místo určení do druhého dne (při splnění podmínek VOP).

Nepřeje počasí nebo máte technologickou přestávku? Vyplňte čas a domluvte si školení či ukázku materiálů, které vás oslovily.

Při registraci do databáze zpracovatelů nabízíme možnost poptávky na konkrétní zakázku.

 

 

 

,

Pro živnostníky

Velkou výhodou pro vás může být široká škála výrobků, kdy jste schopni od jednoho dodavatele (Meffert ČR) získat materiály různého zaměření. Nemusíte jezdit do mnoha obchodů a stavebnin – vše pořídíte pod jednou střechou, na jednom místě. Od klasických barev a laků po speciální produkty a můžete tak vyřešit nejrůznější nástrahy a problémy při Vaší práci.

Naše materiály si můžete pořídit u našich obchodních partnerů popřípadě se spojit s obchodním zástupcem ve vašem regionu.

 

 

 

Pro obchodní místa

Rozšiřujeme prodejní síť našich výrobků po celé republice. Staňte se prodejcem značky Tex – Color i VY. 

Široká šíře sortimentu, zajímavé ceny, doprava zboží ZDARMA do druhého dne (dle podmínek VOP). 

Vytvoříme Vám takové podmínky, aby byl pro Vás prodej materiálů düfa zajímavý.

 

 

Pro investory

Šíří sortimentu pro povrchové úpravy patří Meffert ČR mezi největší dodavatele stavební chemie v České republice. 

Pro projekt rodinného či bytového domu můžete naše materiály použít „od sklepa až po střechu“. Současně lze využít nabízených služeb popřípadě se obrátit na obchodní zastoupení pro váš kraj

Pro památkáře

Ochrana a renovace historických objektů patří k jedněm z hlavním směrů činnosti Meffert ČR. 

Materiály vhodné na historické objekty svojí povahou i vlastnostmi nabízíme převážně v produktové řadě Tex Color a Profitec .

Máme pro Vás řešení od nátěrů fasád a interiérů po řešení sanací, zateplení a ochrany před graffiti.

 

Skladba:

Penetrace podkladu zajišťuje jeho zpevnění a zmenšení savosti. Výrazně se tak podílí na kvalitě přilepení izolantu a stabilitě celého systému.

Cementové lepicí hmoty zajišťují kvalitní přilepení zateplovacího systému k podkladu.

Desky z bílého, nebo šedého expandovaného stabilizovaného polystyrenu.

Talířové hmoždinky zajišťují ochranu zateplovacích systémů před působením sání větru. Jejich druh a počet musí být určen ke každému konkrétníku objektu individuálně.

Stěrkové hmoty jsou spolu s armovací tkaninou určeny k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Armovací tkanina je spolu se stěrkovou hmotou určena k vytváření základní vrstvy. Tato vrstva zajišťuje mechanickou odolnost povrchu systému a výrazně ovlivňuje jeho životnost.

Penetrační nátěry pod omítky zajišťují optimální úpravu povrchu základní vrstvy před aplikací finálních omítek. Lze je probarvit a usnadňují natahování a strukturování omítek.

 

Tenkovrstvé omítky jsou finální úpravou povrchu zateplovacího systému. Zajišťují design povrchu a jeho barevnost, zároveň dlouhodobě chrání zateplovací systém před působením klimatických podmínek. Široká škála druhů omítek, jejich struktur a zrnitosti umožňuje reagovat na individuální požadavky na vzhled a funkci zateplovacího systému.

Aplikace:

Podklad pro aplikaci zateplovacího systému (pro lepení izolačních desek) se musí připravit tak, aby splňoval předepsané podmínky, zejména:
• rovinnost (odstranění, nebo vyrovnání nerovností podkladu)
• čistota podkladu (odstranění prachu, mastnoty a separačních vrstev)
• vyzrálost
• vyhovující vlhkost podkladu
• pevnost a soudržnost podkladu bez výskytu nežádoucích vad (nesoudržné vrstvy odstranit, savé podklady penetrovat, vhodným způsobem sanovat vady podkladu).

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy podkladu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

 

 

Založení zateplovacího systému se provádí různými způsoby, nejčastěji pomocí hliníkových zakládacích lišt s okapnicí, jejichž šířka odpovídá tloušťce izolantu. Lišty se připevňují na připravený podklad vodorovně pomocí zatloukacích hmoždinek. Pro vyrovnání nerovností podkladu se používá plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutné ponechat mezi nimi 2–3 mm mezeru a lišty napojit pomocí příslušných spojek profilů. Založení musí respektovat aktuálně platné požární předpisy.

 

Podrobné požadavky na správný způsob založení zateplovacího systému jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Nanášení lepící hmoty na tepelně-izolační desky se provádí vždy tak, aby kontaktní plocha mezi podkladem a deskou následně tvořila min. 40 % plochy izolační desky. Desky je vhodné lepit celoplošně, nebo ve formě obvodového pásu a v bodech lepidla v podélné ose desky (v místě budoucího umístění talířových hmoždinek).
Izolační desky se lepí bez mezer, na těsný sraz, ve vodorovných pásech, od zakládací lišty od zdola nahoru a na vazbu v ploše i v rozích a koutech. Při lepení musí zůstat boční hrana izolantu, stejně jako spára mezi izolačními deskami, bez lepidla. Je nutné respektovat aktuální požadavky požárních předpisů -např.  při lepení izolantu může být, dle charakteru objektu, nutné vytvořit protipožární pásy z minerálního izolantu.
 
Podrobné požadavky na správný způsob lepení izolantu jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).
 

 

 

 

 

 

 

Přebroušení desek EPS F se provádí brusným hladítkem z důvodu vyrovnání povrchu, jelikož další nanášené vrstvy povrch desek kopírují. S broušením můžeme začít nejdříve 24 hodin po nalepení desek. V případě nežádoucí degradace polystyrenu (zežloutnutí) např. po dlouhém přerušení práce, je nutné vždy povrch plošně přebrousit. Po přebroušení je nutno povrch pečlivě omést.

Otvory pro kotvení hmoždinkami musí být kolmé k rovině povrchu izolačních desek a hloubka otvoru musí být minimálně o 10mm větší než kotevní délka hmoždinky. Při vrtání se nesmí poškodit povrch izolantu. Kotvení se provádí nejdříve 24 hodin po nalepení izolačních desek.

Kategorie kotevních podkladů pro volbu talířové hmoždinky: A – beton; B – zdivo z plných cihel; C – zdivo z děrovaných cihel; D – beton s lehčeným kamenivem; E – plynosilikát, plynobeton.

Počet a druh talířových hmoždinek by měl být určerný projektem. Pro nezávazný návrh kotvení formou zjednodušeného výpočtu dle ČSN 73 2902 nás kontaktujte.

Podrobné požadavky na správný způsob přípravy povrchu izolantu a kotvení talířovými hmoždinkami jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

Základní vrstva a kvalita jejího provedení je velmi důležitá pro mechanickou odolnost a životnost celého systému a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Správným provedením základní vrstvy zajišťujeme dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými i klimatickými vlivy. Základní vrstva je tvořena systémovou stěrkovou hmotou a armovací tkaninou.
 
Podrobné požadavky na správný způsob vytváření základní vrstvy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání).

 

 

 

 

 

 

Finální fází kompletního zateplovacího systému je povrchová úprava. S její aplikací můžeme začít po vyzrání základní vrstvy (min. 7–10 dní).

Nejprve plochu napenetrujeme příslušným penetračním nátěrem a po proschnutí penetrace (obvykle druhý den po její aplikaci), se nanáší finální povrchová úprava. Omítky se obvykle natahují nerezovým hladítkem a ihned poté se zpracovávají plastovým hladítkem do požadované struktury. Vhodné jsou strukturální omítky s min. velikostí zrna 1,5 mm. Případné přetírání barvou může následovat až po dokonalém vyzrání a vytvrdnutí omítky.

Pozor, tmavé odstíny = vyšší teplota povrchu zateplovacího systému. Přehřívání povrchu zateplovacího systému může při výběru příliš tmavého barevného odstínu způsobit rychlejší stárnutí jeho komponent a tím zkrácení životnosti celého systému. Pro ETICS se proto nedoporučují odstíny s HBW méně než 25. Teplotní zatížení povrchu ETICS doporučujeme u odstínů s HBW ≤ 25 snížit použitím IR barevných pigmentů Meffert AG.

Podrobné požadavky na správný způsob provedení povrchové úpravy jsou uvedeny v Montážním návodu k dodávaným zateplovacím systémům (k dispozici na vyžádání)

 

 

Dozorování realizace

V případě zájmu zákazníka provádí Meffert ČR průběžnou kontrolu způsobu aplikace dodávaných materiálů přímo na stavbách ve formě kontrolních návštěv techniků.

Tyto kontrolní návštěvy patří mezi nejvyhledávanější formu technického servisu, protože realizačním firmám i investorům výrazně pomáhají v dosažení maximální kvality výsledného díla. Umožní předcházet chybám při aplikaci, případně vzniklé nedostatky včas odhalit a zajistit správnou formu nápravy.

Vizualizace fasád

Pomocí specializovaného vizualizačního softwaru lze na zaslaných snímcích interiérů, fasád, či jiných prvků věrně simulovat reálnou barevnost, případně i strukturu budoucí povrchové úpravy fasády, nebo interiéru.

Lze tak předem zvážit vhodnost daného barevného řešení, nebo se lépe rozhodnout mezi jeho několika variantami. Lze také snáze nalézt optimální barevné kombinace s ohledem na okolní zástavbu či vybavení interiéru.

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z oboru!

Stistknutím tlačítka odebírat potvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Neváhejte, kontaktujte náš
tým odborníků!

Jiří Davídek
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 762 326
email: jiri.davidek@meffert.cz

Martin Kašpar
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 264 324
email: martin.kaspar@meffert.cz

Bc. Ivana Bartošová
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 221 209
email: ivana.bartosova@meffert.cz

Jan Novák
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 517 277
email: jan.novak@meffert.cz

Monika Viciánová
externí obchodně-technický zástupce

mob.   +421 907 628 216
email: monika.vicianova@meffert.cz

Dis. Pavel Kabíček
obchodně-technický zástupce

mob.   +420 602 230 350
email: pavel.kabicek@meffert.cz

Napište nám o radu
odpovíme do 24 hod!